خانه سلامتی تاریخ تولد وبلاگ:1392/7/12 http://khanesalamati.mihanblog.com 2018-04-27T02:27:44+01:00 text/html 2018-04-25T06:51:26+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی فرمولی برای محاسبه شادی http://khanesalamati.mihanblog.com/post/574 <font size="5" face="Mihan-Nassim">فرمولی برای محاسبه شادی<br><font size="4">آبراهام لینکلن معتقد بود انسان ها معمولا به اندازه ای شاد هستند که در ذهنشان آن را مجسم می کنند.آیا شما شاد هستید و آیا دوست داشتید از این شادتر بودید؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانید چقدر شاد هستید و برای این کار نیز فرمولی علمی وجود دارد که می تواند فاکتور شادی هر فرد را محاسبه کند.اشتیاق به شاد بودن در میان انسان ها باعث خلق راهکارهای متنوع و خلاقانه شده است.کافی است در گوگل واژه شادی یا چگونه شاد باشیم را جست و جو کنید تا با 153 میلیون نتیجه مواجه شوید.فرمول محاسبه شادی که در بالا به آن اشاره شد</font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،کشفی است که توسط 4 محقق علوم اجتماعی به نام های سونجالیوبومیرسکی</font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،کن شلدون</font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،دیوید شکد و مارتین سلیگمان انجام شده است.این افراد در حال مطالعه روی دوقلوهای همسانی بودند که در زمان تولد از هم جدا شده اند.این محققان طی مطالعات خود فرمولی خلق کردند که 3 فاکتور تعیین کننده میزان شادی را توضیح می دهد</font></font></font></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="st">؛عوامل زیستی</span></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،وضعیت زندگی و فعالیت های داوطلبانه.این پژوهش نشان داد که 50درصد از شادی انسان ها وراثتی است که این میزان نقطه تراز ذاتی نامیده می شود.از 50درصد باقیمانده فاکتور شادی هر فرد 10درصد آن به وضعیت زندگی انسان و میزان رضایت افراد از زندگی و 40درصد دیگر آن نیز به انتخاب سبک زندگی و فعالیت های داوطلبانه&nbsp; فرد وابسته است.آیا کارهایی انجام می دهید که منجر به شادی دیگران شود؟زیرا این رویکرد راهکارهای تضمینی برای ورود شادی به زندگی افراد است.آیا فعالیت هایی دارید که باعث شادی شخص خودتان شود؟کارهایی مانند ورزش</font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،شنیدن موسیقی</font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،مدیتیشن یا شرکت در دوره های یوگا؟برای انجام کاری داوطلب می شوید؟از زندگی خود برای تبدیل کردن جهان به جایی زیباتر و بهتر استفاده می کنید؟شاد کردن دیگران سریع ترین مسیر برای داشتن زندگی شاد است.آیا با دوستانتان همدردی می کنید؟به اطرافیانتان اهمیت می دهید؟اگر تصمیماتی می گیرید که در آنها دیگران را بالاتر از خود قرار می دهید</font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،این انتخاب ها به شکل گیری زندگی هدفمند منتهی می شوند و پاداش شگفت آور چنین رفتاری آن است که با رسیدن به هدف های تعیین شده</font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،زندگی افراد غنی و شاد خواهد شد.علاوه بر مشارکت در فعالیت های داوطلبانه</font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،عمل دیگری نیز وجود دارد که می تواند تضمین کننده زندگی شادتر باشد.در واقع افراد می توانند نقطه تراز ذاتی خود را با این تمرین ساده قدردانی</font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،افزایش دهند.رابرت امونز</font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،روانشناس دانشگاه کالیفرنیا دیویس در این زمینه تحقیقات جالبی انجام داده است.وی داوطلبانی را به 3گروه تقسیم کرد و از یکی از این گروه ها خواست برای 10هفته روزانه 5موضوع را که به خاطر آن شکرگزار هستند</font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،بنویسند.گروه دوم برای 10 هفته روزانه موضوعات ناخوشایند زندگی خود را نوشتند و گروه سوم به ثبت رویدادهای خنثی پرداختند.نتایج نشان داد آنهایی که در گروه اول بودند</font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ،به طور کلی حس بهتری نسبت به زندگی خود داشتند و نسبت به اعضای دیگر گروه ها به آینده خوشبین تر بودند.همچنین اعضای گروهی که به صورت روزانه شکرگزاری کرده بودند به شکلی شگفت آور شادتر از دیگر گروه ها بودند و میزان شادی این گروه نسبت به دو گروه دیگر 25درصد بیشتر محاسبه شد.این تحقیق همچنین نشان داد نقطه تراز ذاتی شادی پویا و انعطاف پذیر است.<br><br><br><font color="#CC9933">*منبع:روزنامه همشهری(شماره7364)*</font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span class="st"></span></font></font></font></font></font> text/html 2018-04-22T15:11:24+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی بهترین روش حذف شپش چیست؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/573 <font face="Mihan-Nassim" size="5">بهترین روش حذف شپش چیست؟<br><font size="4">هر روشی را که برای از بین بردن شپش انتخاب می کنید حداقل باید 2 بار در فاصله 7 تا 10 روز تکرار کنید.این روش ها حتما باید با شانه کردن مو با شانه های مخصوص همراه باشد که تخم های شپش را هم حذف کند.بعضی از شپش ها که پیر هستند به این راحتی ها از کف موی سر برداشته نمی شوند بنابراین باید از داروهایی مانند ایورمکتین</font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; </font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> ، پرمترین و اسپینوساد استفاده شود.البته به دلیل عوارض این داروها</font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; </font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> ، به عنوان خط اول درمان توصیه نمی شود.در نهایت بهترین روش به ترتیب اثرگذاری را پزشکان می توانند به شما توصیه کنند.<br><br><font color="#CC9933">*منبع:روزنامه همشهری(شماره7364)*</font><br></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font></font></font></font></font><br></font></font></font></font></font> text/html 2018-04-22T15:05:30+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی آیا رنگ کردن مو برای از بین بردن شپش فایده ای دارد؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/572 <font face="Mihan-Nassim" size="5">آیا رنگ کردن مو برای از بین بردن شپش فایده ای دارد؟<br><font size="4">خیلی ها تصور می کنند که رنگ کردن مو در از بین بردن شپش ها موثر است اما مسئله این است که اگرچه رنگ کردن باعث سخت شدن پوسته مو می شود اما در نهایت این تخم های شپش است که از این مرحله جان سالم به در می برند و دوباره چرخه ادامه می یابد.کلا هر روشی که منجر به حذف فیزیکی تخم های شپش نشود</font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> ،</font></font></font> مانع از رسیدن به هدف که همان خلاصی از شر شپش است </font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> ،</font></font></font>می شود.<br><br><font color="#999900">*منبع:روزنامه همشهری(شماره7364)*</font><br></font></font> text/html 2018-04-22T14:58:27+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی آیا شپش در آب استخر زنده می ماند؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/571 <font face="Mihan-Nassim" size="5">آیا شپش در آب استخر زنده می ماند؟<br><font size="4">تحقیقات زیادی نشان داده است که شپش می تواند چند ساعت زیر آب زنده بماند ولی بعید است که بتواند در آب به فردی دیگر منتقل شود چرا که سخت به ساقه موها می چسبد.در ضمن بهتر است بدانید کلر موجود در آب استخر شپش را نمی کشد.<br><br><font color="#33CCFF">*منبع:روزنامه همشهری(شماره7364)*</font><br></font></font> text/html 2018-04-22T14:52:33+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی چطور از شر شپش در اتاق خواب خلاص شویم؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/569 <font face="Mihan-Nassim" size="5">چطور از شر شپش در اتاق خواب خلاص شویم؟<br><font size="4">برای تمیز کردن هر شیئی از تختخواب که نمی توانید آن را با آب داغ بشویید(مانند بالش های پر و...)آن را در کیسه های پلاستیکی گذاشته و سپس در کیسه را محکم ببندید و 4 تا 10 روز نگهداری کنید.برای از بین بردن شپش ها و تخمشان هر وسیله دیگری که به مو بستگی دارد را درون آب داغ بیش از 15 دقیقه خیس کنید مثل کلیپس و کش مو و شانه و برس و حوله.شپش ها معمولا در همه وسایل شخصی قابلیت رشد و تکثیر دارند.از آنجایی که شپش سر حالت جهنده ندارد بنابراین می توانید به از بین رفتن قطعی آن امیدوار باشید.<br><br><font color="#FF99FF">*منبع:روزنامه همشهری(شماره7364)*</font><br></font></font> text/html 2018-04-22T14:36:13+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی چه چیزی شپش را به طور طبیعی از بین می برد؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/568 <font color="#CCCCCC"><br></font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font size="4"><font color="#FFCCCC"><font color="#000000"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><font color="#CCCCCC">چه چیزی شپش را به طور طبیعی از بین می برد؟<br></font><font size="4"><font color="#CCCCCC">طبیعی ترین روش استفاده از شانه های فلزی مخصوص حذف فیزیکی شپش است.روش دیگر ایجاد فضایی خفه و بدون اکسیژن در کف سر است.یک مطالعه نشان داده که پوشاندن کف سر با روغن های معدنی(هیدروکربن هایی با مولکول بزرگ و سنگین که در زندگی روزمره نیز با آن سروکار داریم مانند پارافین و وازلین و موم ها و شمع)برای خفه کردن شپش تا 97/6 درصد موثر است.روغن های معدنی انواع فراوانی دارند ولی می توانید از موادی مانند روغن زیتون و نارگیل هم استفاده کنید.به همین منظور می توانید ترکیبی از نمک و سرکه را به کار ببرید.این ترکیب ممکن است با هم در از بین بردن شپش موثر باشد.برای این منظور ترکیب نمک و سرکه(یک چهارم فنجان نمک حل شده در یک چهارم فنجان سرکه گرم)را به کف سر بپاشید و اجازه دهید تا خشک شود.سپس پوست کف سر و ساقه موها را با روغن نارگیل یا زیتون بپوشانید.البته برخی از شپش های سمج تا 8 ساعت می توانند بدون هوا زندگی کنند بنابراین بهتر است سر را پس از روغن مالی با کیسه پلاستیکی پوشانده و اجازه داد یک شب به این شیوه سپری شود.البته تخم های شپش با روش خفگی از بین نمی روند و باید این روش دوباره تکرار شود.نمک نیز شپش را می کشد ولی در صورتی که مهلت تنفس نداشته باشد مثلا کسانی که در آب دریا شنا می کنند.</font><br><font color="#FFCCCC">به طور کلی چطور از شر شپش خلاص شویم؟<br><font color="#000000"><font color="#CCCCCC">شپش های مرده یا زنده را با شانه هایی که دندانه های ریز دارند 8 تا 12 ساعت بعد از درمان حذف کنید.از شامپوهای روتین و روزانه یک تا 2 روز بعد از درمان استفاده نکنید.تا 3-2 هفته همچنان وجود شپش در سر را بررسی کنید.شانه ها و برس ها را 5 تا 10 دقیقه در آب جوش قرار دهید.<br></font><br><font color="#33CC00">*منبع:روزنامه همشهری(شماره7364)*</font></font></font></font></font></font><br></font></font></font> text/html 2018-04-22T14:31:29+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی شپش چند روز زنده می ماند؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/567 <font face="Mihan-Nassim" size="5">شپش چند روز زنده می ماند؟<br><font size="4">شپش ماده تا 30 روز زندگی می کند و رنگ آن بین خاکستری تا قرمز متغیر است.هر شپش ماده روزانه 3 تا 5 تخم می گذارد و 7 تا 10 روز طول می کشد تا این شپش ها بالغ و وارد چرخه تکثیر شوند.البته شپش بیرون از بدن انسان فقط 24 ساعت می تواند زنده بماند.<br><br><font color="#9999FF">*منبع:روزنامه همشهری(شماره7364)*</font><br></font><br> </font> text/html 2018-04-22T14:27:22+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی شپش ها از کجا آمده اند؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/564 <font face="Mihan-Nassim" size="5">شپش ها از کجا آمده اند؟<br><font size="4">هنوز نمی توان از روی فسیل ها و یخ های قطبی تعیین کرد که شپش ها از کجا نشات گرفته اند.دانشمندان فقط می دانند که مصری ها و یونانیان باستان نیز با مشکلی به نام شپش مواجه بوده اند و در مورد آن نوشته اند.همچنین در مومیایی های پیش از تاریخ در میان بومیان آمریکا نیز 3 نوع شپش که از خون بدن انسان تغذیه می کردند وجود داشته است.<br><br><font color="#FF9900">*منبع:روزنامه همشهری(شماره7364)*</font><br></font></font> text/html 2018-04-22T05:41:27+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی ابداع یک میکروسکوپ بدون لنز http://khanesalamati.mihanblog.com/post/563 <font size="5" face="Mihan-Nassim">ابداع یک میکروسکوپ بدون لنز<br><font size="4">گروهی از دانشمندان میکروسکوپی ابداع کرده اند که از هیچ لنزی استفاده نمی کند و به قدری کوچک است که امکان دارد به سر آندوسکوپ ها ختم شود.این میکروسکوپ می تواند به عنوان یک ایمپلنت برای بررسی بلند مدت فعالیت مغز و سایر برنامه های کاربردی بلند مدت استفاده شود.علاوه بر این </font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ، اندازه ی میدان دید می تواند با افزایش اندازه ی حسگر&nbsp; </font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ، وسعت یابد.<br><br><font size="5" color="#FF9966">*منبع:مجله سرای دانش(شماره18)*</font><br></font></font></font> text/html 2018-04-22T05:35:38+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی عینکی که صداها را در گوش زمزمه می کند http://khanesalamati.mihanblog.com/post/562 <font size="5" face="Mihan-Nassim">عینکی که صداها را در گوش زمزمه می کند<br><font size="4">شرکت Bose اعلام کرده است این عینک</font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ، یک لایه ی شنیداری از اطلاعات و تجربیات را به جهان پیش روی کاربر اضافه خواهد کرد.این عینک به اسپیکر کوچکی مجهز است که اطلاعات را&nbsp; </font></font></font><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ، مستقیما به گوش فرد منتقل می کند.به طوری که افراد دیگر آن ها را نمی شنوند.این محصول&nbsp; </font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ، باریک و سبک طراحی شده و شبیه به عینک های آفتابی معمولی است اما صدا و عملکرد آن&nbsp; </font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> ، به هدفون های آن شرکت شباهت دارد.<br><br><font size="5" color="#33CC00">*منبع:مجله سرای دانش(شماره18)*</font><br></font> text/html 2018-04-19T11:45:30+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی با 8 گام، سلامت خود را تا 10 سال تضمین کنید http://khanesalamati.mihanblog.com/post/561 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/561" target="" title="ادامه مطلب"><font size="5" face="Mihan-Nassim">با 8 گام، سلامت خود را تا 10 سال تضمین کنید <br><br></font><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/1/29/837435_570.jpg" alt="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/1/29/837435_570.jpg"></a><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font><p><font size="4" face="Mihan-Nassim">انتخاب های امروز شما قطعا تاثیرات چشمگیری در وضعیت سلامت شما در سالهای آینده زندگی تان دارد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Nassim">به گزارش آوای سلامت از healthline ، هشت انتخاب سالم را در اولین فرصت وارد برنامه های زندگی روزانه خود کنید، تا شاهد منافع بلند مدت آنها باشید.</font></p> text/html 2018-04-19T11:39:53+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی غذاهایی که سردرد را تشدید می‌کنند http://khanesalamati.mihanblog.com/post/560 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/560" target="" title="ادامه مطلب"><font size="5" face="Mihan-Nassim">غذاهایی که سردرد را تشدید می‌کنند <br><br></font><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/1/28/837125_681.jpg" alt="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/1/28/837125_681.jpg" width="249" height="166"></a><br><br><font size="5" face="Mihan-Nassim">گوشت های فرآوری شده، مانند سوسیس و کالباس، حاوی مواد شیمیایی افزوده شده و تیرامین هستند که هر دو با شکل گیری سردرد پیوند خورده اند. </font> text/html 2018-04-19T11:28:51+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی کاهش 30 درصدی خطر حمله قلبی با مصرف ماست http://khanesalamati.mihanblog.com/post/559 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/559" target="" title="ادامه مطلب"><font size="5" face="Mihan-Nassim">کاهش 30 درصدی خطر حمله قلبی با مصرف ماست<br><br></font><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/23/13960223000281_PhotoA.jpg" alt="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/23/13960223000281_PhotoA.jpg"></a><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br><span id="photoframe"><h2>نتایج تازه‌ترین داده‌ها مشخص کرده است، مصرف بیش از دو وعده ماست در هفته ریسک ابتلا به بیماری قلبی یا سکته را تا 30 درصد کاهش می‌دهد.</h2></span></font> text/html 2018-04-17T07:13:15+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی گوجه سبز خوردن محدودیت سنی دارد؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/558 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/558" target="" title="ادامه مطلب"><font size="5" face="Mihan-Nassim">گوجه سبز خوردن محدودیت سنی دارد؟ <br><br></font><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1397/01/16/636585302808830352.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive " alt="تصویر گوجه سبز خوردن محدودیت سنی دارد؟" title="تصویر گوجه سبز خوردن محدودیت سنی دارد؟" style="display: inline;" width="237" height="158"></a><br><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">گوجه سبز از آن دسته میوه ها و نوبرانه هایی است که کمتر کسی ممکن است بگوید آن را دوست ندارد اما شاید بد نباشد بدانید که این ترش خوشمزه برای گروه هایی از افراد بسیار مضر است و حتی خوردن آن محدودیت سنی دارد. </font> text/html 2018-04-17T07:07:42+01:00 khanesalamati.mihanblog.com سیدحسین ابراهیمی فلفل قرمز و سفید و سیاه چه تفاوتی دارند؟ http://khanesalamati.mihanblog.com/post/557 <a href="http://khanesalamati.mihanblog.com/post/557" target="" title="ادامه مطلب"><font size="5" face="Mihan-Nassim">فلفل قرمز و سفید و سیاه چه تفاوتی دارند؟ <br><br></font><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1396/05/15/636376114269193253.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive " alt="تصویر فلفل قرمز و سفید و سیاه چه تفاوتی دارند؟" title="تصویر فلفل قرمز و سفید و سیاه چه تفاوتی دارند؟" style="display: inline;" width="243" height="162"></a><br><br><font size="5" face="Mihan-Nassim">بین فلفل های قرمز و سیاه و سفید، تفاوت هایی وجود دارد و هر کدام خواص گوناگونی دارند که بهتر است قبل از استفاده در وعده های غذایی تان، از تفاوت فلفل سیاه و قرمز و سفید با خبر شوید. </font>